info@spyproworld.com
KATEGORIE
 
Reklamačný poriadok
 
1. Podľa § 619 zákona č. 40/1964 /Občianský zákonník/ Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Po prevzatí tovaru si skontrolujte tovar a doklad o predaji zaslaní s tovarom. Zistené chyby je vašou povinnosťou oznámiť nám prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. V prípade že je výrobok chybný je potrebné zaslať tovar na našu adresu. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji a list s odôvodneným prečo tovar reklamujete. 
2. Zaručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.Ak zistíte chybu výrobku počas záručnej doby máte právo na reklamáciu.
Príjem reklamácii - balíky posielajte poštou na vlastné náklady, odporúčame zaslať ako doporučenú zásielku.  O prijatí a riešení reklamácie Vás budeme informovať emailom.
 
Reklamovaný tovar zasielajte poštou na adresu:
SpyMarket s.r.o.
1.mája 8 
07301 Sobrance
 
V prípade, ak reklamujete kamery do auta značky TRUECAM A3,A4,A5S,A7S ,alebo kamery TrueLife reklamáciu zašlite priamo do servisu na adresu:
VSP DATA SK s.r.o.
Nová Rožňavská 3 
831 04 Bratislava
 
  • K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt.
  • Priložte kópiu dokladu o kúpe - faktúru, ktorá zároveň slúži ako ako záručný list.
  • Môžete si stiahnúť náš reklamačný protokol, kde môžete uviesť popis závady: Reklamačný protokol 
  • Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie.
3. Kupujíci je vždy informovaný max. do 5 pracovných dní, od uplatnenia reklamácie /emailom alebo v listinnej podobe/ o spôsobe vybavenia reklamácie. Predavajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. 
 
4.
4.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
4.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie (znižovanie kapacity nie je vada, ale jej vlastnosť). Záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov (výnimka zo zákona).
 
5. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 
6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru za nový tovar
c) vrátením kúpnej ceny tovaru
d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. 
 
7. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomné vyrozumenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovarualebo poštou v listinnej podobe.
 
8. Kupujúci sa môže voči rozhodnutiu reklamácie odvolať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia.
 
9. Predajca je povinný uhradiť spotrebiteľovi aj nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
 
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú platné od 1.9.2010 do doby vydania nových obchodných podmienok.
 

QUALITY

We offer high quality spy technology. We are the exclusive importer of individual brands.

SATISFACTION

Money- back- guarantee within 14 days. If you are not satisfied with the goods, we will refund the full amount.

WARRANTY

We ensure hassle-free and prompt handling of complaints and warranty repairs. Warranty: 2 years.

QUICK DELIVERY

In stock items are dispached within 24 hours.

FREE SHIPPING

For orders over 200 EUR. Low prices of all spy technology and interesting discounts.

The product has been added to your shopping cart: